Privacybeleid Reconcept.nl

Reconcept doet er alles aan om jouw privacy te beschermen en te respecteren. Wij zetten ons in voor jouw privacy en houden ons aan de verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetten die in jouw regio van toepassing zijn (zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) of de California Consumer Protection Act (CCPA).

In dit beleid zetten we uiteen op welke basis wij persoonsgegevens verwerken die wij van je verzamelen of die je aan ons verstrekt op www.reconcept.nl ("onze site").

Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze uitgangspunten en praktijken zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe wij deze behandelen.

Informatie die wij van je verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens op onze site:

 • Informatie die je verstrekt door het invullen van formulieren op onze site.
 • Informatie die je verstrekt als je een probleem op onze site rapporteert
 • Als je contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag van die correspondentie bijhouden.
 • Gegevens over je bezoeken aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bezoekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins, en de bronnen waartoe je toegang hebt, zoals beschreven in dit beleid.

Cookies

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor informatie over hoe wij cookies gebruiken.

Waar wij jouw persoonsgegevens bewaren

De gegevens die wij van je verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en/of opgeslagen buiten jouw grondgebied. Zij kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten jouw grondgebied werkzaam is en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Indien jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, opgeslagen in of anderszins verwerkt buiten jouw land of grondgebied, en dat land of grondgebied niet erkend is als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt, zullen wij aanvullende waarborgen instellen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als je je bijvoorbeeld in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, zullen standaardcontractbepalingen worden gebruikt als wij jouw gegevens buiten de EER verwerken.

De beveiliging van jouw persoonlijke gegevens

Wij nemen adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Alle informatie die je aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Wij beperken de toegang tot de informatie tot onze eigen werknemers, contractanten, site service providers en de personen die bevoegd zijn voor de juiste behandeling van dergelijke informatie. Wij verzoeken onze externe contractanten en site service providers vergelijkbare normen voor beveiliging en vertrouwelijkheid te hanteren.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij redelijke maatregelen zullen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van jouw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op je eigen risico. Zodra wij jouw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens

Hieronder vind je informatie over ons gebruik van jouw persoonsgegevens die via deze site zijn verzameld, en over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij deze verwerken.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. De periode gedurende welke wij je persoonsgegevens bewaren, wordt bepaald door een aantal criteria, waaronder de doeleinden waarvoor wij de informatie gebruiken, de hoeveelheid en gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, en onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Jouw rechten

Reconcept zet zich in voor jouw privacy en onze verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming die in jouw regio van toepassing is (zoals GDPR of de CCPA).

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens (sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden, en sommige van deze rechten verschillen naar gelang van de rechtsgrondslag op basis waarvan wij je gegevens verwerken of het grondgebied waar je je bevindt):

 • Het recht om te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, als dat zo is, om de details van die verwerking te weten te komen (evenals het verkrijgen van een kopie van jouw persoonsgegevens).
 • Het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over je hebben en die onnauwkeurig of onvolledig zijn, te corrigeren..
 • Het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over je hebben, te wissen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, en om ons te vragen de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, te beperken.
 • Het recht om je persoonsgegevens aan je te laten verstrekken in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen, als dat haalbaar is.
 • Persoonlijke gegevens die via deze site worden verzameld, worden niet aan derden verkocht.
 • Indien van toepassing: Het recht om af te zien van de verkoop van je persoonlijke gegevens
 • Het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van de rechten die je op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt.

Indien je een van deze rechten wenst uit te oefenen (bijvoorbeeld indien je niet langer communicatie van ons wenst te ontvangen), kun je gebruik maken van de link of de uitschrijfknop in onze e-mailcorrespondentie, contact opnemen met info@reconcept.nl of je kunt de telefoonnummers gebruiken die je vindt in onze rubriek contact’

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij met jow persoonsgegevens zijn omgegaan, willen wij graag de kans krijgen om dit recht te zetten - neem dan contact met ons op via info@reconcept.nl. Je hebt echter het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Links naar andere websites

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken en gelieerde ondernemingen. Als je een link naar een van deze websites volgt, dien je je ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat je persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Aanpassingen aan de privacy policy

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 22-03-2024. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en alle wijzigingen die wij aanbrengen, zullen op deze site worden bekendgemaakt